RUSZA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

20 sty, 2024 | Człuchów, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica

Od 1 lutego 2024 roku rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez WCR w Człuchowie, która obejmuje następujące powiaty: Powiat człuchowski- od 01 lutego 2024 roku do 16 lutego 2024 roku w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Szczecińskiej 8 w Człuchowie; Powiat chojnicki- od 04 marca 2024 roku do 28 marca 2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 31 Stycznia 56 w Chojnicach; Powiat bytowski- od 04 marca 2024 roku do 25 marca 204 roku w lokalu Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. przy ul. Lęborskiej 11 w Bytowie.

 Kwalifikacja wojskowa, która ma na celu założenie ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej. Czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowej są prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie oraz wojewódzkie komisje lekarskie, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz szefa wojskowego centrum rekrutacji. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej  wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta) w określonym miejscu i terminie, w formie wezwania.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
 4. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 5. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.
  o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 6. kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które
  w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 7. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 8. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia
1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej mogą również stawać kobiety, które ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się następujące czynności:

 1. sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 2. określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 3. wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
 4. wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej
  i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;
 5. przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;
 6. wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;
 7. nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

W ramach kwalifikacji wojskowej można również przeprowadzać czynności związane z rekrutacją do ochotniczych rodzajów służby wojskowej.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej powinny posiadać:

–    dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych  w okresie  dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

–   dokumenty potwierdzające wykształcenie ( zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki), posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia ( np. prawo jazdy).

 

KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 • kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
 • kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 • kategoria D – niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa
  w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

Powiatowa Komisja Lekarska w Człuchowie przyjmuje wezwane osoby z terenu:

 

– Gminy Przechlewo 01-02.02.2024 r.

– Gminy Koczała 01.02.2024 r.

– Miasta i Gminy Debrzno 07-09.02.2024 r.

– Miasta i Gminy Czarne 05-07.02.2024 r.

– Gminy Rzeczenica 05.02.2024 r.

– Gminy Człuchów 09 i 12-13.02.2024 r.

– Miasta Człuchowa 13-15.02.2024 r.

Kobiety będą przyjmowane w dniu 16.02.2024 r.

 

 

tekst: WCR w Człuchowie

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content