EUROPEJSKI INSTRUMENT MIEJSKI DLA GMIN

9 gru, 2021 | Artykul

Samorządom pozostało 14 dni na pozyskanie środków z Europejskiego Instrumentu Miejskiego. Europejski Instrument Miejski (EUCF) to projekt finansowany ze środków UE, dzięki któremu gminy i władze lokalne mogą otrzymać wsparcie w celu mobilizacji zrównoważonych inwestycji energetycznych, których celem będzie poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Trzeci nabór wniosków zakończy się 17 grudnia.

W ramach obecnej (przedostatniej) tury EUCF pomoc otrzyma 69 koncepcji inwestycyjnych, a łączny budżet projektu opiewa na 4,14 mln euro. W poprzednich naborach udało się wyłonić 30 koncepcji inwestycyjnych z 14 krajów (pierwszy nabór), a 69 wnioskodawców z 19 krajów, którym przyznano środki w ramach drugiego naboru, właśnie finalizuje podpisanie oficjalnych umów. W gronie beneficjentów drugiego naboru znalazły się Włocławek, Rumia, Gorzów Wielkopolski, Zawiercie, Piastów, Skierbieszów, Łódź, Wrocław oraz Dobczyce.

Jakie projekty mogą otrzymać finansowanie?

W ramach EUCF można otrzymać wsparcie w wysokości 60 tys. euro na przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej dla projektów, które w znaczny sposób przyczynią się do rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej w miastach i gminach. Celem opracowania Koncepcji Inwestycyjnej jest ułatwienie samorządom poszukiwania finansowania dla przygotowywanego projektu. Beneficjenci mają obowiązek wykorzystać przyznane środki na działania niezbędne do przygotowania koncepcji inwestycyjnej, np. przeprowadzenie (technicznych) studiów wykonalności czy szeregu kluczowych analiz dotyczących projektu — analiz rynkowych, analiz interesariuszy, analiz prawnych, ekonomicznych czy finansowych. Dotacja nie może bezpośrednio finansować samej inwestycji,
a jedynie pokrywać koszty mobilizacji zasobów i dostępu do usług prowadzących do opracowania koncepcji inwestycyjnej, w tym np. wynagrodzenia pracowników
i podwykonawców.

Kryteria kwalifikowalności i wnioski

Wnioski do EUCF mogą składać samorządy lokalne (miasta i gminy) oraz ich formalne i nieformalne związki, a także lokalne organizacje publiczne skupiające samorządy
i gminy z państw członkowskich UE, krajów EOG/EFTA — Islandii, Norwegii
i Liechtensteinu, a także z Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawcy muszą posiadać formalnie zatwierdzony plan działań na rzecz klimatu i energii, który precyzuje cele klimatyczno-energetyczne przynajmniej do 2020 r., jak również wyraz zaangażowania politycznego w opracowanie koncepcji inwestycyjnej w formie deklaracji wsparcia podpisanej przez władze samorządowe/gminne lub innego reprezentanta politycznego o stosownych kompetencjach.

Wnioski można składać do 17 grudnia 2021 r. (do godz. 17:00 CET). Wszystkie informacje na temat kryteriów kwalifikowalności oraz procesu składania wniosku online można znaleźć w oficjalnym komunikacie o naborze lub na stronie www EUCF.

Więcej informacji i wsparcie

Potencjalni wnioskodawcy mogą dowiedzieć się więcej z nagrania webinarium.

W przypadku pytań dotyczących wniosków można również kontaktować się
z ekspertem krajowym pod adresem [email protected] lub wsparciem technicznym EUCF.

O EUCF

Będący elementem „Horyzontu 2020” — Programu Ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji — Europejski Instrument Miejski (EUCF) ma na celu wsparcie europejskich samorządów lokalnych oraz ich formalnych i nieformalnych związków,
a także lokalnych organizacji publicznych skupiających samorządy i gminy
w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych związanych z realizacją działań określonych w planach działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dzięki zindywidualizowanemu, szybkiemu i uproszczonemu wsparciu finansowemu
(w wysokości 60 tys. euro) oraz pomocy eksperckiej.
Całościowy budżet instrumentu to ponad 12 mln euro dla beneficjentów wyłonionych w ramach czterech naborów wniosków. W pierwszej turze, którą przeprowadzono
w 2020 r., przyznano 1,8 mln euro 30 beneficjentom. Tura druga zakończyła się w maju 2021 r., a łączna kwota wsparcia to 4,14 mln euro.

Dane kontaktowe
Więcej informacji oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie www.eucityfacility.eu

Podsumowanie najważniejszych informacji w wersji polskiej znajduje się na stronie http://www.pnec.org.pl/pl/eucf

 

tekst i foto: www.eucityfacility.eu

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content