Prawie 370 tysięcy złotych na realizację zadań publicznych rozdysponowało Miasto Człuchów. O granty ubiegały się organizacje pozarządowe. Łącznie pieniądze przyznano 36 projektom.

W tym roku na miejski konkurs grantowy wpłynęło 47 ofert o łącznej wartości 623 tysięcy złotych. „Wszystkie one zostały ocenione. Sześć pod względem formalnym niestety negatywnie. Trzem nie przyznano dotacji ze względu na brak celowości. Razem dotacje przyznano 36 ofertom” – mówi Justyna Gołębiewska, inspektor ds. turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wnioskodawcy ubiegali się o środki wspomagające realizację zadań w ośmiu kategoriach. Pieniądze podzielono w następujący sposób:

– w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej z wyłączeniem piłki nożnej – 145.000 zł,

– w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – tylko piłka nożna – 120.000 zł,

– w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej – 37.520 zł,

– w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 3.000 zł,

– w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 29.300 zł,

– w zakresie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – 20.500 zł,

– w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego – 10.000 zł,

– w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 3.000 zł.

Łącznie rozdysponowano 368.320 zł. W budżecie pozostało jeszcze 24.180 zł. Są to pieniądze przeznaczone na małe projekty. Zostaną one rozdysponowane w ciągu roku. Przyznane kwoty zostały rozdysponowane na podstawie przyjętego w zeszłym roku programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi.

fot. serwissamorzadowy.eu